Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka L2 Paloturvallisuus Oy, a Jensen Hughes Company (myöhemmin L2) käsittelee henkilötietoja. Käsittelemme asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaiden ja heidän työntekijöidensä tietoja palveluidemme tarjoamiseksi ja toimittamiseksi.

 

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot:

 

L2 Paloturvallisuus Oy, a Jensen Hughes Company

Runeberginkatu 5 B
00100 Helsinki
L2@L2.fi
010 583 5550
Y-tunnus: 1794277-4

Tietosuojavastaava:

Johdon assistentti, Essi Ryökäs
essi.ryokas@jensenhughes.com
040 505 7752

 

Tietosuojaselosteen sisältö:

 

Tietojen kerääminen ja käyttö

Tietojen keräämisen oikeusperusteet ja rekisteröidyn oikeudet

Tietojen säilyttäminen

Tietojen vastaanottajat ja siirrot

Rekisterin suojaus

 

Tietojen kerääminen ja käyttö

 

L2 kerää seuraavia tietoja:

  • tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot; nimi, titteli, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • rekrytointiin liittyvät tiedot; nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot; koulutus, työkokemus, kielitaito, osaaminen ja muut työnhakijan itsensä antamat tiedot kuten luottamustoimet, henkilökuva ja mistä tieto työmahdollisuudesta on saatu

 

Keräämme tiedot pääosin suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa tietonsa itse verkkolomakkeen tai sähköpostin kautta. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon ja palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen asiakkaalle.

 

Tietojen keräämisen oikeusperusteet ja rekisteröidyn oikeudet

 

L2 käsittelee henkilötietoja, koska on olemassa lakisääteisiä ja sopimusten mukaisia velvoitteita, jotka tulee täyttää. Lakisääteiset velvoitteet, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja pitävät sisällään seuraavia: kirjanpitolainsäädäntö ja palkkahallinto, laki työterveyshuollon järjestämisestä ja vuosilomalaki.

Pääasiallinen oikeusperusteemme henkilötietojen käsittelyyn liittyy sopimusvelvoitteiden täyttämiseen. Käsittelemme henkilötietoja siltä osin kuin se on tarpeellista meiltä tilatun palvelun tuottamiseksi.

Rekisteröidyllä on seuraavanlaisia oikeuksia koskien henkilötietoja, joita L2 pitää hallussaan.

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietoihin, joita L2 pitää hallussa ja käsittelee. Oikeutta voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta tietoihin, jotka ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi, jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, eikä käsittelylle ole muuta perustetta tai jos rekisteröity vastustaa tietojensa käsittelyä eikä sen jatkamiselle ole muuta perustetta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä itseään koskevat ja itse toimitetut henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeutta sovelletaan ainoastaan henkilötietojen kohdalla, joita on käsitelty automaattisesti perustuen sopimukseen tai suostumukseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtäminen toiselle rekisterinpitäjälle ei automaattisesti tarkoita tietojen poistamista rekisterinpitäjän järjestelmistä eikä se vaikuta alkuperäiseen säilytysaikaan. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan niin kauan kuin rekisterinpitäjä käsittelee tietoja.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta ennen peruutusta kerättyjen tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen, mikäli niihin on ollut suostumus.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos kokee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

 

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan oikeuksiensa käyttämiseksi.

Essi Ryökäs
040 505 7752
essi.ryokas@jensenhughes.com

 

Tietojen säilyttäminen

 

L2 säilyttää tarpeellisia henkilötietoja vain sopimussuhteen ajan tai vastaavasti niin kauan kuin se on tarpeellista palveluntarjonnan ja toiminnan kannalta, ellei säilytysajoista ole erikseen laissa säädetty. Yrityksemme huolehtii, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan asianmukaisesti ja vanhentuneet henkilötiedot korvataan ajantasaisilla, mikäli ne ovat tarpeellisia toimitamme kannalta

Rekrytointitilanteessa hakemuksia ja niiden liitteitä säilytetään lain mukaisesti kaksi vuotta.

 

Tietojen vastaanottajat ja siirrot

 

L2 ei yhdistä tietoja muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

 

Rekisterin suojaus

 

L2 käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi ja saatavuuden varmistamiseksi. Tekniset toimenpiteet pitävät sisällään varmuuskopioinnin, tietoliikenteen salauksen, turvallisten laitetilojen käytön, asianmukaisen kulunvalvonnan ja hallitun käyttöoikeuksien myöntämisen sekä niiden käytön valvonnan. Organisatorisina toimenpiteinä käytetään salassapitosopimuksia sekä henkilöstön ohjeistusta ja kouluttamista.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli kokee, että henkilötietoja ei käsitellä asianmukaisesti.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

 

Päivitetty: 20.11.2020