Palvelut

Palvelut

Palotekninen suunnittelu ja konsultointi

Palotekninen suunnitelma on rakennuslupaan liitettävä dokumentti (usein teksti ja piirustukset), jonka avulla rakennuksen tai sen osan palotekniset määritykset on helppo ymmärtää. Tämä auttaa viranomaisia lupakäsittelyssä, suunnittelijoita erikoissuunnittelussa sekä rakennuksen omistajaa ja käyttäjää käyttövaiheessa.

Joissain kohteissa on asiantuntija-apu tarpeen yksittäisten suunnitteluun tai toteutukseen liittyvien kysymysten ratkaisuissa. Esimerkiksi neuvotteluapu viranomaisten ja suunnittelijoiden kesken voi olla tarpeen pienemmissäkin kohteissa, joissa ei ole tarvetta koko kohteen paloteknisen suunnitelman laadinnalle.

Palokatkosuunnittelu ja tuotehyväksynnät

Rakennuksen osastoivien rakenteiden läpi kulkevien talotekniikka-asennusten läpivientien asentaminen vaatii huolellista suunnittelua jo ennen varsinaisia rakennustöitä. Näin saadaan valittua parhaat menetelmät läpivientien toteuttamiseen.

Mikäli palotekniselle tuotteella (esim. palo-ovet tai -ikkunat) ei ole voimassa olevaa tyyppihyväksyntää eikä CE-merkintää, voidaan tuotteelle joissain tapauksissa hakea erillishyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta. Erillishyväksynnän tarve voi myös johtua siitä, että tuotetta muutetaan tai käytetään erilaisissa olosuhteissa, kuin mihin se on testattu. Erillishyväksyntään edellytetään yleensä asiantuntijalausuntoa.

Paloteknisissä lausuntoasioissa kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä palotekniseen suunnittelijaan, jotta yllätyksiltä vältytään.

Riskianalyysi ja toiminnallinen suunnittelu

Riskianalyysi räätälöidään aina kohdekohtaisesti. Riskianalyysin avulla etsitään rakennusta ja sen toimintaa (ihmiset, omaisuus ja liiketoiminta) tai ympäristöä uhkaavat riskit ja etsitään niille riskien hallintamenetelmät. Toiminnallisessa palomitoituksessa tutkitaan kohdekohtaisesti toiminnallisen palomitoituksen keinoin (esim. tulipalon ja poistumisen simuloinnit) rakennuksen tai sen osan kokonaisturvallisuutta. Toiminnallinen palomitoitus on usein edellytyksenä laajojen palo-osastojen tai suurten henkilöriskien kohteissa.

Työmaiden turvallisuusvalvonta ja -auditointi

Erityisesti laajennus- ja korjaushankkeissa onta-ja-auditoinllaan usein tilanteissa, joissa osa rakennuksesta on käytössä koko rakennustyön ajan. Tällöin on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että rakennustyömaa ei aiheuta kohtuutonta uhkaa käytössä olevalle rakennukselle ja siellä oleville ihmisille ja toiminnalle. Lisäksi suunnittelua tarvitaan kohteissa, jotka halutaan ottaa vaiheittain käyttöön. Tällöin on jo suunnittelun alkuvaiheessa osattava tehdä suunnitteluratkaisuja, jotka mahdollistavat vaiheittaisen käyttöönoton.

Vaarallisten aineiden riskianalyysit ja leviämismallinnukset

Paloteknisten laskelmien avulla tutkitaan kohteen jotain yksittäistä paloteknistä asiaa. Tällaisia ovat tyypillisesti tulipalon säteilylaskelmat, poistumisturvallisuuden laskelmat, rakenteiden palorasituslaskelmat ja savunpoiston mitoituslaskelmat. Monien tuotanto- ja varastolaitosten sekä infrahankkeiden suunnittelun yhteydessä on huomioitava mahdollisten vaarallisten aineiden aiheuttama riski. Tätä riskienhallintatyötä varten tehdään tarvittaessa vaarallisten aineiden leviämisen laskelmia ja simulointeja. Myös tulipalon vaikutukset ympäristöön tulee ottaa huomioon, mitä varten laaditaan esimerkiksi sammutusjätevesisuunnitelmia tai savun leviämismalleja.

Turvallisuusselvitykset ja pelastussuunnittelu

Monissa kohteissa edellytetään turvallisuusselvityksen laadintaa poistumisturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia kohteita voivat olla mm. maanalaiset tilat, hoitolaitokset sekä palvelutalot (ryhmäkodit ja erityisryhmien asunnot). Huomionarvoista on, että ”hoitolaitos” käsittää paloteknisessä mielessä paljon muutakin kuin perinteiset terveydenhoitolaitokset, kuten mm. vanhainkodit ja ympärivuorokautisen käytön päivähoitolaitokset.

Rakennuksen käyttöönottovaiheessa laaditaan kohteelle pelastussuunnitelma yhdessä kohteen edustajien kanssa. Näin saadaan suunnittelu- ja rakennusvaiheen ratkaisut käyttäjien tietoon ja varmistetaan turvallisen toiminnan edellytykset rakennuksessa.

Savunpoiston suunnittelu ja käyttöohjeet

Savunpoistosuunnitelma on yhteenveto rakennuksen tai sen osan savunpoiston järjestelyistä. Savunpoistosuunnitelmaa edellytetään yleensä kohteissa, joissa savunpoiston järjestelyt perustuvat muuhun kuin palokunnan itsenäisesti toteuttamaan savunpoistoon. Savunpoiston suunnitelma muokataan yleensä savunpoiston käyttöohjeeksi, joka auttaa palokuntaa käyttämään kohdetta ja rakennuksen omistajaa koekäyttämään savunpoistolaitteistoa.

Koulutukset ja palontutkinta

Erityisesti palosuunnitteluun liittyvien määräysten ja ohjeiden muuttuessa on syytä pyytää asiantuntija kertomaan ja opastamaan uudistusten sisältöä ja perusteluita sekä ennen kaikkea niiden tulkintaa. Palontutkinnassa selvitetään teknisin ja taktisin menetelmin tulipaloihin liittyviä erityiskysymyksiä. Esimerkiksi tulipalon syttymisen syyt, materiaalien palokäyttäytyminen ja rakenteellisen paloturvallisuuden vaikutukset paloon. Lausuntoasiat oikeuskäsittelyyn. Saatavilla myös palontutkintaan liittyvää koulutusta.