Paloturvallisuusasiantuntija Jukka Mursu tarkastelee kirjoituksessaan paloteknisen suunnittelijan kouluttautumista, osaamisen kehittämistä ja tulevaisuuden näkymiä. Jukka Mursu on työskennellyt 7 vuotta L2 Paloturvallisuus Oy:n paloturvallisuusasiantuntijana ja tutkinut paloteknisen suunnittelijan osaamisen kehittämistä osana turvallisuusjohtamisen YAMK opintojaan. 

    

     Tehtävään kouluttautuminen

Millä tavoin palotekniseltä suunnittelijalta vaadittavan osaamisen voi itselleen hankkia, kuinka sitä voi ylläpitää ja ennen kaikkea kehittää? Mitä pitää ylipäätään osata nyt ja tulevaisuudessa? Vallitseva tilanne Suomessa on, että mikään oppilaitos ei tarjoa ”paloteknisen suunnittelijan koulutusta” opintolinjana, josta valmistuisi suoraan pätevöityneenä tähän työhön. Palotekniseen suunnitteluun ja sen osa-alueisiin liittyvä koulutus on hajanaisesti ripoteltuna ja sen vuoksi haastavaa täysin kattavasti haastavaa hankkia.

Ala on suhteellisen nuori, koska paloteknistä konsultointia ja suunnittelua tarjoavia yksityisiä yrityksiä on Suomessa ollut vasta reilun parinkymmenen vuoden ajan. Ala syntyi, kun rakennusalalla havaittiin paloteknisten asioiden leikkaavan kaikkien suunnittelualojen läpi.  Tarve oli, että joku osaisi nivoa palotekniset periaatteet yksiin kansiin muiden suunnittelijoiden, viranomaisten sekä rakennuttajien työtä helpottamaan. Rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö tuntee paloteknisen suunnittelijan erikoissuunnittelijavastuun ainoastaan erityisen vaativien, lähinnä oletettuun palonkehitykseen liittyvien tehtävien kohdalla.

 

     Osaamisen osoittaminen

Paloteknistä suunnittelua tekevät henkilöt ovat taustoiltaan hyvin erilaisia ja laajalta sektorilta, mikä sinänsä on rikkaus ajatellen paloteknisen suunnittelukentän ja tehtävien laaja-alaisuutta. Varsinainen palotekninen ymmärrys ja osaaminen on hankittu usein erilaisin koulutuspoluin ja keinoin: yliopistot, teknilliset korkeakoulut, pelastusopisto, ulkomaiden koulutustarjonnat jne. Tietynlainen juurisyy taustan kirjavuuteen on, että palotekniset asiat ovat laajalle suunnittelukenttään levittäytyneitä, jolloin osaamista vaaditaan peruskemian ja fysiikan lisäksi useilta muilta eri aloilta.

Aika ajoin myös paloteknisen suunnittelijan tulee muiden suunnittelijoiden tavoin erilaisissa rakennusprojekteissa osoittaa riittävä osaaminen kyseiseen suunnittelutehtävään. Tapoja ja käytänteitä löytyy monenlaisia. Yksi tapa perustella pätevyyttä on esittää koulutustausta ja referenssiluettelo siitä, millaisia suunnittelutehtäviä on hoitanut työuransa aikana aiemmin. Toinen vähän nopeampi reitti nykypäivänä on hankkia esim. FISE pätevyys, jolla voidaan osoittaa omaa pätevyyttä suunnittelutehtävään. Rakennusvalvonta arvioi soveltuvuuden tehtävään suunnittelijan esittämien osoitusten perusteella.

 

     Pätevyys ja osaamisen kehittäminen

Tätä taustaa vasten ajateltuna ja nykyisen rakentamiskulttuurin voimakkaan kehityksen virrassa olemme L2:lla tiedostaneet jo alusta saakka, että henkilöstön osaamiseen ja sen kehittämiseen on syytä erityisesti panostaa. Haluamme jatkossakin tarjota parasta osaamista ja kulkea kehityksen kärjessä. Suorittamaani YAMK turvallisuusjohtamisen tutkintoon liittyen olen auttanut viemään eteenpäin paloteknisen suunnittelijan osaamiseen liittyvää viitekehystä sekä siihen liittyviä prosesseja L2:n sisällä.

FISE pätevyyden myöntäminen liittyy suoraan henkilön koulutustaustaan, referensseihin ja työvuosiin, eikä varsinaisesti käytännön osaamistasoon. Sama pätevyys säilyy voimassa, vaikka ei tekisi muutamiin vuosiin yhtään suunnittelutehtävää. Aikanaan ollut kirjallinen osaamisen osoitus on poistunut. Säilyykö osaaminen, kun maailma kehittyy?

Me lähdimme L2:lla liikkeelle siitä, että ensin kartoitimme millaisia osaamisalueita tällä hetkellä ja tulevaisuudessa palotekninen suunnittelija tarvitsee. Löysimme huikean määrän paloteknisen suunnittelun osaamisalueita. Eri osaamisalueiden paletti on välttämätöntä tunnistaa ennen kuin vaadittavaa osaamista voi jollain keinolla mitata ja tämän jälkeen tavoitteellisesti kehittää. Seuraavina askeleina on olemassa olevan osaamistason selvittäminen sekä sen jälkeen varsinaisen osaamisen kehittämisen, eli henkilökohtaisen koulutuspolun, ”paloteknisen suunnittelijan opinto-ohjelman” laatiminen. Osaamisen kehittämisen prosessistamme voi lukea tarkemmin esimerkiksi opinnäytetyöstäni.

Maailmalla paloteknistä suunnittelutehtävää tekevän suunnittelijan osaaminen ja sen vaatimukset sekä kouluttautumismahdollisuudet vaihtelevat myös eri maittain. Tällä hetkellä SFPE on laatinut paloteknisen suunnittelija osaamiselle viitekehyksen ja koulutusvaatimukset otsikolla ”Recommended Minimum Technical Core Competencies for the Practice of Fire Protection Engineering”. Tämä sisältää mm. osaamisvaateiden eri osa-alueita sekä niille ehdotetut opintojen minimimäärävaatimukset. Tavoitteena on yhtenäistää eri maiden välillä toimivien suunnittelijoiden osaamistasoa ja vaatimuksia.  Näen tämän hyvänä asiana, koska tätä kautta osaamisen arviointi helpottuisi. Ennen kaikkea tällaisten yhteisten osaamistason vaatimusten ja osoitusten kautta nostetaan koko alan arvostusta ja laatua. Samat osaamishaasteet koskevat myös suunnittelua ohjaavia ja suunnitelmia arvioivia viranomaisia. Myös heidän puolellaan on samat tarpeet ja haasteet osaamisen hankkimisen ja sen kehittämisen suhteen. Uskon tämän olevan koko rakennusalan yhteinen asia.

 

     Tulevaisuudennäkymät

L2:lla on havaittu, että SFPE:n lähtökohta on hyvä pohja, kun siihen lisätään maakohtaiset lisätarpeet ja vaatimukset. Tämän ja oman laatimamme prosessin pohjalta olemme kehittäneet omaa sisäistä koulutusakatemiaamme sekä henkilökohtaisia koulutusohjelmia ja osaamisen kehittämisen tavoitteita. Haluamme herättää tästä keskustelua alan sisällä ja sen ulkopuolella.

Omaa osaamista on syytä aika ajoin reflektoida ja miettiä missä mennään. Kun puhutaan ihmisten turvallisuuteen liittyvästä suunnittelusta, niin osaamista tarvitaan ja sitä pitää vaatia. Osaamista on välttämätöntä ylläpitää ja kehittää tässä koko ajan kehittyvässä maailmassa.

 

Kirjoittaja Jukka Mursu

Toimittanut Mari Lehtimäki