Koko rakennusteollisuudessa turvallisuuteen liittyvät asiat ovat olleet nouseva trendi. Viime vuosina korkea rakentaminen on nopeasti lisääntynyt. Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta on mahdollistanut puun käytön entistä korkeammissa rakennuksissa. Nämä ja monet muut seikat ovat asettaneet uusia vaatimuksia onnettomuustilanteisiin varautumisessa.

Miro Helminen

 

Työmaavaiheen turvallisuus on tärkeä osa rakennuksen elinkaarta

Rakennustyömaalla riski palon syttymiseen on moninkertainen verrattuna rakennuksen normaalikäyttöön. Rakennusaikana rakennuksessa tai sen ympäristössä tapahtuva tulipalo tai räjähdys voi levitä nopeasti laajemmalle alueelle kuin valmiissa rakennuksessa tapahtuva vastaavanlainen onnettomuus. Rakennusaikana rakennuksen palokatkot, hälytysjärjestelmät, hätäpoistumistiet, palo-ovet sekä muut paloturvallisuutta edistävät rakenteet eivät ole vielä paikallaan tai kytkettyinä. Tulipalotilanteessa tuli, lämpö sekä myrkylliset savukaasut leviävät nopeasti ympäri rakennusta. Työmaa voi aiheuttaa yllätyksiä myös pelastajille. Tulevan kiinteistön omistajalle onnettomuus on purku- ja korjauskustannuksineen sekä viivästyksineen suuri kustannuserä, puhumattakaan mahdollisista henkilövahingoista.

 

Suunnittelija on vastuullisella näköalapaikalla kaupunkikuvan kehittymisessä

Työmaan paloturvallisuuspuutteiden takaa löytyi erilaisia syitä

Valmistuin viime keväänä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi, ja tutkin opinnäytetyössä työmaa-aikaista paloturvallisuutta. Tutkimus suoritettiin tutkimalla palo- ja poistumisturvallisuuteen sekä pelastustoimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Rakennusten paloturvallisuusvaatimuksiin vaikuttavat lait ja asetukset eivät ota kantaa rakennusten rakennusaikaisiin paloturvallisuusasioihin yhtä tarkasti kuin valmiiden rakennusten vaatimuksiin. Selkeän toimintamallin sekä -ohjeistuksen puuttuminen luo haasteita työmaan paloturvallisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työmaa-aikaiseen paloturvallisuuteen liittyviä ja siihen soveltuvia kohtia tarkasteltiin ja koottiin yhteen selkeäksi kokonaisuudeksi. Kootulla materiaalilla on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa suunnittelijoiden työtä suunnitteluprosessissa.

Opinnäytetyön yhteydessä L2:n henkilöstölle esitettiin lyhyt kysely, jolla kartoitettiin ongelmakohtia työmaa-aikaisen paloturvallisuuden suunnitteluprosessissa paloturvallisuussuunnittelijan näkökulmasta. Suurimmiksi ongelmiksi suunnittelijat kokivat selkeän toimintamallin puutteen sekä puutteelliset lähtötiedot kohteesta. Muita yleisiksi koettuja ongelmakohtia olivat aikataulutus, kohteen haasteellisuus, lakien, asetusten ja määräysten tulkinta sekä suunnitelmien toteutumisen tarkastus työmaalla.

Rakenteilla olevan rakennuksen paloturvallisuusasiat voivat olla huonolla tasolla tai alimitoitettuja pelkästään jo vaatimusten puuttumisen vuoksi.  Muita yleisiä suuria syitä riittämättömiin turvallisuusratkaisuihin ovat tietämättömyys, välinpitämättömyys sekä kustannussyyt.

 

Ennakoiva suunnittelu ja selkeä toimintamalli tuo monia hyötyjä

Työmaaympäristö on haastava kohde suunnittelijalle ja urakoitsijoille sen nopean vaihtelevuuden vuoksi. Jokainen työmaa ominaispiirteineen ja riskeineen on omanlaisensa, joten suunnittelussa on paljon huomioonotettavia asioita. Riskien huomioiminen ja niihin varautuminen tuo luonnollisesti lisäkustannuksia hankkeen päätoteuttajalle. Hyvin toteutetulla työmaan kokonaisturvallisuudella vähennetään kuitenkin sekä henkilö- että materiaalivahinkojen syntymistä ja luodaan turvallisempaa työskentelykulttuuria.

Moni rakennusyritys toteuttaa paloturvallisuuteen liittyvät asiat hyvin ja suunnitellusti. Suurissa ja kalliissa hankkeissa tilaaja usein myös vaatii hyvää paloturvallisuuden toteutumista hankkeen jokaisessa vaiheessa. Puutteellisiin paloturvallisuusratkaisuihin suurimpia syitä ovat yleisesti tietämättömyys määräyksistä ja vaatimuksista sekä kustannuskysymykset. Kustannuskysymykset ovat syynä yleensä varsinkin pienempien rakennusyritysten kohdalla. Yritysten ja työntekijöiden asenteilla on myös suuri merkitys turvallisuuden toteuttamiseen. Tietämättömyys ja ennakkoluulot ovat paloturvallisuusasioissa ratkaisevia. Kuten aiheesta tehdyt tutkimuksetkin osoittavat, moni saattaa pitää turvallisuuden eteen tehtyä työtä omaan nilkkaan ampumisena, sillä turvallisuusvalmisteluiden koetaan olevan pois muusta työajasta, ymmärtämättä niiden tärkeyttä.

Selkeä prosessin toimintamalli auttaa kaikkia osapuolia tietämään oman roolinsa kokonaisuudessa. Toimintamalli selkeyttää ymmärtämään mitä, milloin ja miksi asioita tehdään. Se vähentää epävarmuutta, tulkintaongelmia sekä helpottaa työn aikatauluttamista. Suunnitelmallisuuden ansioista ylimääräistä aikaa ei kulu turhiin toimenpiteisiin ja kokonaiskustannukset laskevat. Työmaa-aikaisen paloturvallisuuden suunnittelu ja toteutus on koko rakennusalan yhteinen asia, jossa löytyy edelleen parannettavaa.

 

Kirjoittaja on L2 Paloturvallisuus Oy:n työntekijöitä

Tekstin toimitus ja kuvat: Mari Lehtimäki